Chính sách

Chính sách khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN
(Sau đây gọi tắt là Chính sách bảo mật)

CÔNG TY KBS xác nhận rằng tất cả những thông tin do bạn, khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh với KBS đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, KBS sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

I. Cơ sở của Chính sách Bảo mật

 1. Trong quá trình xử lý bất cứ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán (sau đây gọi chung là “thông tin”) nào, KBS đảm bảo tuân thủ toàn toàn những điều luật và quy định khác có liên quan về vấn đề bảo mật thông tin, và thực hiện theo những nguyên tắc về việc bảo mật thông tin được chấp nhận rộng rãi như là những nguyên tắc công bằng và hợp lý. Ngoài ra, KBS sẽ và luôn tiếp tục cố gắng nâng cao khả năng xử lý những thông tin đó.
 2.  KBS sẽ liên tục cập nhật và sửa đổi các quy định và hệ thống quản lý để xử lý, bảo mật thông tin và đảm bảo sự tuân thủ của các nhân viên Công ty với những quy định và hệ thống đó. Ngoài ra, KBS sẽ đảm bảo thực hiện giám sát phù hợp đối với những cá nhân, tổ chức do công ty ủy thác, nếu có.
 3. KBS sẽ chỉ sử dụng thông tin trong chừng mực và vì những mục đích cụ thể (sau đây gọi là “Mục đích”), sẽ được công bố hoặc được thông báo cho những người có liên quan đến thông tin được sử dụng.
 4.  KBS sẽ tạo mọi điều kiện để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận Chính sách bảo mật này.

II. Phạm vi áp dụng

 1. Thông tin cá nhân: Là tất cả các thông tin về cá nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu và các mô tả khác, hoặc một số, biểu tượng, mã, hình ảnh để nhận biết cá nhân đó (điều này cũng bao gồm thông tin không thể nhận biết được cá nhân, nhưng có thể dễ dàng nhận biết khi kết hợp với các thông tin khác). Ngoài ra, điều này cũng sẽ không giới hạn ở thông tin nhận dạng cá nhân, mà còn bao gồm tất cả các thông tin trình bày một dữ kiện, công nhận và đánh giá tính cách của cá nhân đó, bao gồm hình dáng bề ngoài, tài sản, nghề nghiệp hoặc gia cảnh.
 2. Thông tin thanh toán: Là tất cả các thông tin về tài khoản ngân hàng; số tiền giao dịch bằng tiền mặt, thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch bằng hình thức khác; các nội dung chuyển khoản.
 3.  Các hình thức cung cấp thông tin:
 • Thông tin được cung cấp trực tiếp cho KBS bằng cách điền vào các mẫu form thông qua website.
 • Thông tin được cung cấp trực tiếp cho KBS bằng phương pháp khác với phương pháp kể trên.

III. Mục đích Thu thập, Sử dụng và Cung cấp cho Bên Thứ Ba

 1. KBS chỉ có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin để thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả trong giới hạn mà hoạt động kinh doanh yêu cầu:
  • Thông báo và cung cấp dịch vụ;
  • Phát triển dịch vụ;
  •  Phản hồi những yêu cầu cung cấp thông tin;
  • Thực hiện một hợp đồng đã ký kết giữa KBS và khách hàng;
  • Cung cấp dịch vụ hậu mãi cho sản phẩm, đồng thời gửi thông tin về các sự kiện và dịch vụ mới.
 2. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của KBSKBS sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu Quý khách hàng cung cấp thông tin, KBS sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của Quý khách hàng.
 3. KBS sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:
  • Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;
  •  Các trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của Quý khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của Quý khách hàng đó;
  • Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết hoặc nguyên nhân khác.

IV. Phương pháp bảo mật
KBS sẽ bảo vệ thông tin để tránh không bị tiết lộ hoặc làm sai lệch, và lập tức thực hiện tất cả các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

 

 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau: Bộ phận chăm sóc khách hàng của KBS

Trụ sở chính:
Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza , 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Hotline: 0943 59 12 12- 0918 018 438

Go Top